HTML

Kézfogások

15 éves a kézfogások rendezvény!

Friss topikok

Linkblog

Archívum

KÉZFOGÁSOK

2009.11.21. 12:14 Susánszki Imre

15-éves a Gyula-Arad Kézfogások! 1992-ben indítványoztam egy magyar-román megbékélési találkozó megrendezését. A fő cél az volt,hogy a  politikusok jobban működjenek együtt, és a két ország civil társadalma is egymásra találjon. Azt akartam,hogy az élet minden területén induljon meg az együttműködés a magyarok és románok között a francia-német megbékélés mintájára.Ne várjunk arra,hogy a politikusok majd tesznek valamit! Mi civilek is tegyünk végre lépéseket! Ugyanakkor fontosnak tartottam a politikusokat is bevonni ebbe a megbékélési folyamatba,mert ők hozzák a döntéseket. Javaslatomat 1992 végén elküldtem a Magyar Köztársaság Külügyminiszterének,Románia budapesti nagykövetének,Gyula és Arad városok önkormányzatainak, a Magyarországi Románok Szövetségének,parlamenti képviselőknek stb. Dr.Jeszenszky Géza a Magyar Köztársaság Külügyminisztere 1993. január 15.-én keltezett válaszában üdvözölte és támogatásáról biztosította javaslatomat. Dr. Pocsay Gábor Gyula polgármestere és Cristian Moisescu Arad polgármestere szintén a kezdeményezés mellé álltak! A többi megkeresett közéleti személyiség is pozitívan fogadta ötletemet! Hosszú egyeztetések és kitartó szervezés eredményeként Gyula és Arad helyszinekkel létrejött 1994 június 22-26 között az első Kézfogások rendezvény. A  találkozó fővédnöki tisztét Catherine Lalumiére az Európa Tanács főtitkára vállalta magára. Védnökként a nevüket adták a rendezvényhez: Dr. Jeszenszky Géza a Magyar Köztársaság Külügyminisztere, Theodor Melescanu Románia Külügyminisztere, Tornai József író, Mírcea Dinescu író, Gulyás Dénes előadóművész,Ludovik Spies előadóművész. Személyes jelenlétükkel is megtisztelték az első Kézfogások rendezvényt: Herman János helyettes külügyi államtitkár aki a magyar kormányt képviselte. Románia kormánya megbízásából Adrian Dohotaru államtitkár és Ivan Truter kisebbségi titkár voltak jelen. Megjelentek még: Ioan Donca Románia budapesti nagykövete,Rudas Ernő Magyarország bukaresti nagykövete,Bratinka József az Európa Tanács képviselője,Erhard von der Bank a Konrad Adenauer Alapítvány képviselője, Tempfli József nagyváradi katolikus püspök, Smaranda Enache  a Pro Európa Liga elnöke, Alfredo Miccio az Európa  Tanács főtitkárának küldötte, Octavian Buracu a kolozsvári magyar-román párbeszéd elindítója, Kiss Gy.Csaba a Közép - Európa Intézet igazgatója. A rendezvény egybe esett a Gyulai Várszínház évadnyitójával. A plenáris ülés után a következő szekciókban folytatódott a tanácskozás: pedagógusok,írók,újságírók, politológusok, társadalomtudósok, idegenforgalmi szakemberek,vállalkozók, környezetvédők, vízügyi szakemberek cserélték ki tapasztalataikat. Voltak sportrendezvények: Labdarúgás,tenisz, úszás. Kulturális programok: Kiállítások, folklór műsor, kórusok templomi hangversenye, zongorakoncert, táncház,rock-koncert. Az egyházak bevonásával közös imára és ökumenikus Istentiszteletre került sor. A fentiekből is látszik,hogy a fő cél megvalósult: Sikerült közelebb hozni egymáshoz az embereket! 1994 október 16-án a magyar-román megbékélés jegyében látogatott Gyulára Teoctist pátriárka a román ortodox egyház első számú vezetője.1994 december 8-án Aradon dr. Pocsay Gábor és Cristian Moisescu polgármesterek hivatalosan aláírták Gyula és Arad városok együttműködési megállapodását. A testvérvárosi szerződés a Kézfogások rendezvény egyik gyümölcse! Gyula város polgármesterei: Dr. Pocsay Gábor, Lebenszky Attila,Dancs László és dr.Perjési Klára sokat tettek azért,hogy az együttműködés megmaradt. Ugyanígy folyamatosan támogatták a rendezvényt Arad mindenkori polgármesterei is. Arad és Gyula városok 1994-ben történelmet írtak és irányt mutattak a párbeszéd és együttműködés terén! Susánszki Imre a Kézfogások Magyar-Román Baráti Találkozó elindítója
 

                                        ÜNNEPI BESZÉD GYULA

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Megjelentek! 1992 végén civil kezdeményezésként javaslatot tettem egy magyar-román megbékélési találkozóra. 1993 elején dr. Jeszenszky Géza magyar külügyminiszter és Ioan Donca román nagykövet támogatásukról biztosították javaslatomat. Szintén támogatták a javaslatott dr. Pocsay Gábor és Cristian Moisescu Gyula és Arad városok polgármesterei. Hálás vagyok Pocsay Gábornak és Cristian Moisescunak az akkori támogatásért és együttműködésért. Javaslatom benyújtása előtt azon gondolkodtam,hogy mitől is keletkeztek a problémák a magyar-román kapcsolatokban? Arra a megállapításra jutottam,hogy az igazi határok az emberi szívekben és az emberi fejekben vannak! Ezek a határok pedig csak akkor fognak leomlani,ha az emberek jobban megismerik egymást! 1994 JUNIUS 22-26 között volt az első Kézfogások rendezvény. Fővédnökként a nevét adta a találkozóhoz Catherine Lalumiére asszony az Európa Tanács főtitkára. Védnökként a nevüket adták  rendezvényhez : Dr. Jeszenszky Géza és Theodor Melescanu a két ország külügyminiszterei. A plenáris ülés után szekciókban folytatódott a tanácskozás! A politikusok mellett nagyon sok civíl is jelen volt! A kezdeményezés egyik fő célja az volt,hogy a civileket is bevonjuk a magyar-román kapcsolatok javításába. Ha belépünk egy sötét szobába és világosságot akarunk fel kell kapcsolnunk a villanyt! 15 évvel ezelőtt közösen felkapcsoltuk a villanyt és fényt vittünk a magyar-román kapcsolatokba.  A gyulaiak kicsit aradiak lettek és az aradiak kicsit gyulaiak lettek. Elérték egymást a kinyújtott kezek! 1994. december 8-án dr.Pocsay Gábor és Cristian Moisescu aláírták Arad és Gyula együttműködési megállapodását. Gyula Város soron következő polgármesterei: Lebenszky Attila, Dancs László, dr. Perjési Klára, folyamatosan támogatták a rendezvényt. Arad mindenkori polgármesterei szintén sokat tettek azért,hogy a kapcsolat megmaradt. Ma már sokat változott a világ! A két ország tagja az Európai Uniónak. Románia hamarosan tagja lesz a schengeni rendszernek!  A  fizikális határok teljesen megszűnnek! Sajnos azonban még mindég vannak határok az emberi szívekben és az emberi fejekben! Azon kell dolgozni, hogy az emberek között lévő lelki és szellemi határok teljesen megszűnjenek. Fontosnak tartom,hogy a két város iskolái és fiatalsága között erősödjenek a kapcsolatok. Minden gyulai iskolának legyen egy aradi testvériskolája! Legyenek nyáron közös diáktáborok! Erősödjenek a civíl szervezetek közti kapcsolatok! Végezetül szeretnék egy felhívást intézni a két város önkormányzataihoz! Javaslom,hogy, Gyula Város Önkormányzata hozzon egy határozatott, mely szerint minden aradi lakost tiszteletbeli gyulai lakosnak ismernek el! Javaslom,hogy Arad Város Önkormányzata hozzon egy határozatott, mely szerint miden gyulai lakost tiszteletbeli aradi lakosnak tekintenek! Kívánom, hogy mindég elérjék egymást a kinyújtott kezek! Köszönöm,hogy meghallgattak!
Susánszki Imre
Elhangzott Gyulán, 2009. október 14-én, a Gyula-Arad Kézfogások Magyar-Román Baráti Találkozó 15.jubileumi ünnepségén

                                  ÜNNEPI BESZÉD ARAD

Kedves Aradiak! Sajnos egészségügyi okok miatt nem tudok most itt lenni,hogy Önökkel együtt ünnepeljek! 1992-ben tettem javaslatot egy magyar-román megbékélési találkozó megszervezésére. Úgy gondoltam és úgy gondolom most is , hogy mi magyarok és románok tulajdonképpen egyformák vagyunk. Ugyanúgy sírunk és ugyanúgy nevetünk! Ugyanahhoz az Istenhez imádkozunk! Ugyanazok a problémáink is ugyanazok az örömeink. Mindannyian emberek vagyunk! Ezért nem szabad hagyni, hogy mesterséges szellemi határok elválasszanak bennünket egymástól! Közös a múltunk, közös a jelenünk és közös a jövőnk! 1994 nyarán volt az első Kézfogások rendezvény az Európa Tanács fővédnökségével! 1994 december 8-án aláírták a két város, Gyula és Arad együttműködési megállapodását. 15 éve Gyula és Arad városok lerakták a magyar-román megbékélés alapjait. Ez az alap erős és szilárd és lehet rá építeni! Egy hónappal ezelőtt a gyulai jubileumi ünnepségen javasoltam, hogy Gyula és Arad kölcsönösen ismerjék el egymás polgárait tiszteletbeli lakosnak. Ez egy szimbolikus gesztus lenne azért, hogy az emberek még jobban érezzék, hogy részesei a két város és a két nemzet baráti kézfogásának! A gyulai jubileumi ünnepségen szintén javasoltam, hogy minden gyulai iskolának legyen egy aradi testvériskolája!  Ezen javaslatokat most is fenntartom . Fontosnak tartom, hogy a jövőben minél több civil lakos és minél több civil szervezet vegyen részt a kapcsolatok építésébe.  A civil lakosság minél nagyobb, minél erősebb részvételével tud csak még jobban kiteljesedni a két nemzet barátsága! A magam részéről annyit tudok ígérni, hogy újra részt veszek a kapcsolatok építésében. 2010-ben gyulai lakosokkal közösen létrehozok egy civil szervezetet, amely civil szerveződés a kapcsolatok építésén fog dolgozni! Ígérem, hogy 2010-ben többször is el fogok jönni Aradra! Kívánom, hogy mindég elérjék egymást a kinyújtott kezek! Susánszki Imre a Kézfogások rendezvény ötletgazdája, Felolvasásra került 2009.november 11-én Aradon az Arad-Gyula Kézfogások Magyar-Román Baráti Találkozó 15. jubileumi ünnepségén

 

                                         PÁRTSEMLEGES CIVILEK

2010-ben gyulai lakosokkal együtt  létrehozok egy civil szervezetet! Az említett civil szervezetet  jövő év elején januárban, vagy februárban fogjuk bejegyeztetni gyulai lakosokkal! A létrejövő egyesület, vagy alapítvány a magyar-román együttműködésért fog dolgozni és különös hangsúlyt fektetünk Gyula és Arad kapcsolatára!
Fontos az önkormányzatok jó viszonya! Azonban a határmenti együttműködés csak akkor lesz még jobb, ha minél több civil bekapcsolódik ebbe a 15 éve megkezdett pozitív folyamatba! A létrejövő civil szervezet pályázatokon vesz majd részt és rendezvényeket is szervez! A sport a kultúra, turisztika, területén akarjuk segíteni a kapcsoltok javítását! Nyitottak leszünk Gyula és Arad városok önkormányzatai irányába is! Az önkormányzatokkal együttműködve, azonban az önkormányzatoktól semmiben nem függve akarunk dolgozni! A jól működő civil szervezet akkor tudja ellátni feladatát, ha független a politikától! Láttunk sok civil szervezetet akik ilyen olyan párthoz kötődnek és szép lassan elveszítik eredeti arculatukat! Én nem voltam, nem vagyok és nem leszek egyetlen párt tagja sem! Nem kötöm az életemet egyetlen párthoz sem! Eljutottak hozzám olyan hírek is, hogy más emberek is akarnak Tőlem függetlenül, hasonló civil szervezetet létrehozni! Én nem látok senkiben sem ellenfelet, sem konkurenciát! Örülök, ha más civil szerveződések is a magyar-román kapcsolatok javításán fognak dolgozni! Susánszki Imre a Kézfogások rendezvény ötletgazdája

 

 

 Szimbolikus gesztus!   A Kézfogások rendezvény 15. jubileumi ünnepségén Gyulán, október 14-én elhangzott beszédemben felhívást intéztem Gyula és Arad önkormányzataihoz: Javasoltam, hogy Gyula Város Önkormányzata hozzon egy határozatot, mely szerint minden aradi lakost tiszteletbeli gyulainak ismernek el. Szintén javasoltam, hogy Arad Város Önkormányzata hozzon egy határozatot , mely szerint minden gyulait tiszteletbeli aradinak tekintenek. Ez egy szimbolikus gesztus lenne azért,hogy Arad és Gyula lakossága még jobban érezze,hogy részesei a két város, a két nemzet kézfogásának.  Indítványom kapcsán kaptam olyan jelzést is, hogy ezzel kapcsolatosan esetleges jogi aggályok merülhetnek fel. Tudomásom szerint egyik ország törvényei sem tiltják,hogy az önkormányzatok ilyen jellegű szimbolikus gesztusokat gyakoroljanak egymás lakosai felé! Azonban ehhez kapcsolódva egy újabb indítványt nyújtottam be: Javasoltam, hogy gyulai és aradi jogászok közösen vizsgálják meg, hogy milyen jogi formában lehet kivitelezni ezt a szimbolikus gesztust. Javaslatomat elküldtem dr. Perjési Klárának Gyula polgármesterének és Bognár Levente aradi alpolgármesternek is. Október 14- én elhangzott beszédembe javasoltam azt is, hogy minden gyulai iskolának legyen egy aradi testvériskolája. Susánszki Imre a Kézfogások Magyar-Román Baráti Találkozó elindítója